Cichy Czas – II Ks. Mojżeszowa 6

Uroczyście przedstawiam Wam kolejny rozdział z cyklu „Cichy Czas na Rogatce”. Na początek ostrzegam o moim braku nadzwyczajnych humanistycznych zdolności, najlepiej poprostu przeczytać wszystko opisane tutaj na jednym tchnieniu i przetrawić cały materiał we własnym zakresie.

Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi rozdiałami z II Księgi Mojżeszowej, 19 – 20 : 17 , 24 : 3 – 25 : 22, 31 : 12 – 32 : 6. Zobaczymy w tych fragmentach świadectwo wielkiej chwały Bożej, oraz świadectwo wielkiego upadku narodu izraelskiego.

Wielkie pranie szat. Bóg nakazał narodowi żydowskiemu uprać całą odzież gdyż Bóg miał zejść na górę. Naród miał się przygotować nie tylko psychicznie, ale i fizycznie.

Również my musimy być odpowiednio przygotowani na chwilę w której idziemy spotkać Boga, szczególnie w dzień nabożeństwa. Nie powinniśmy traktować Boga zbyt luźnie, lecz okazywać Jemu należyty szacunek. Nie wchodźmy na niedzielne spotkanie z Bogiem jak w codzienność, niech będzie to chwila w której jesteśmy moralnie i fizyczynie gotowi do wstąpienia w obecność Pana. Czasami trudno jest nawet wybrać się na nabożeństwo, szatan bardzo często próbuje nas zatrzymać przed spotkaniem z Ojcem. Daje nam wiele wymówek czy powodów, które możemy uznać za wystarczające żeby pójść gdzie-kolwiek byle nie na niedzielne spotkanie w kościele. Musimy pamiętać że niedziela nie jest tylko dniem wolnym, ale też jest to czas który powinniśmy chociażby po części poświęcić dla Boga. W 6-tym wersecie rozdziału 19-ego Bóg wyróżnia naród izraelski w szczególny sposób, nazywając go narodem świętym.

Bóg ostrzegł lud przed wchodzeniem na górę Synaj czy nawet jej dotykaniem, kiedy On na nią wstąpi. Gdyż zapowiedział że nieważne czy człowiek, czy zwierzę złamie ten nakaz – zginie. Bóg nakazał Mojżeszowi kilka razy, żeby ten przypominał ludowi o tym fakcie. Nie chce narazić swój naród na niebezpieczeństwo, lecz jednocześnie doskonale wie o jego oporowości.

Przekazanie (ustne) dekalogu przez Pana dla Mojżesza na górze Synaj.

  1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
  2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
  3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
  4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
  5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da tobie.
  6. Nie będziesz zabijał.
  7. Nie będziesz cudzołożył.
  8. Nie będziesz kradł.
  9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek.
  10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.”

Spora część dekalogu znaduje się w obecnym kodeksie prawnym w wielu państwach na całej Ziemi. Wszytkie 10 przykazań możemy skrócić do 2-óch najważniejszych. 1) Miłuj Boga całym sercerm swoim i całą duszą. 2) Również i bliźniego swego miłuj jak siebie samego.

Jako że lud bał się stanąć nawprost przed Bogiem wszystkie sprawy rozważano z Mojżeszem, później Mojżesz ustanowił nad ludem przełożonych, żeby zdjąć cały ciężar usługiwania ze swoich plecy. My również jako dzieci Boże powinniśmy okazywać Bogu bojaźń, szacunek i miłość.

Bóg starannie i dokładnie opisuje materiały i sposób w jaki ma zostać wykonany Przybytek oraz Skrzynia Świadectwa. Gdzie będzie Skrzynia tam będzie też Bóg. Możemy odnieść to do naszych współczesnych kościołów. Powinny oni być budowane i urządzane na wzór Boży. Dar ofiarny w Przybytku miał być składany dobrowolnie z czystej woli serca. Również i my powinniśmy składać na tacę tylko na tyle na ile czujemy że powinniśmy, bez przymusu, lecz wszystko robiąc z dobrej, niewymuszonej woli. Widzimy również moc Boga w tym że serca ludu były na tyle poruszone że udało się zebrać wystarczająco materiałów potrzebnych na budowę Przybytku.

Bóg jeszcze raz podkreśla w rozdziale 31-ym ważnośc Sabatu. Pod groźbą śmierci nakazuje nie pracować w ten dzień. Ze względu na fakt że 7-my dzień Bóg uczynił świętym, również i my jako chrześcijanie powinniśmy odpowiednio obchodzić ten dzień.

Ostatni fragment pokazuje upadek Izraela, który pod nieobecność Mojżesza znużył się w czekaniu nań i z nudów postanowił zrobić sobie bożków. Aaron, brat Mojżesza, który został podczas jego nieobecności za naczelnego w narodzie, ulegając prośbom ludu stworzył owych bożków ze złota i srebra. Naród izraelski pod wpływem grzechu zaczął jeść, pić i „bawić się” na cześć nowych bożków. Jeden grzech pociągnął za sobą kolejne.

Dla siebie powinniśmy wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego faktu. Skoro lud który widział tyle cudów i znaków, nie wytrzymał nacisku pokus szatana, tymbardziej i my powinniśmy modlić się i dbać o czystość naszych serc.

Niestety końcówka mojego fragmentu jest dość smutna. Na pocieszenie powiem że następny Cichy Czas już się ukazał i doskonale wiecie że wszystko dobrze się skończyło…=)

 

Dziękuje za uwagę, zwłaszcza tym którzy dotrwali do końca. Pomimo lekkiego opóźnienia poemat na temat „Cichy Czas nr. 5” można uznać za skończony i oficjalnie wydany.

Z poważaniem, Arsen…=)

 

@ EDIT : 18.12.2012

You may also like...